Rannan ruoppaus Lohja on iso, äänekäs ja mutainen urakka. Sen jokainen vaihe edellyttää erityistä ammattitaitoa, sillä mökin tai talon rannassa kaivuu ja sen jälkipyykki vaikuttavat sekä asukkaiden että eläinten elämiin.

Kaivuuprosessin onnistuminen edellyttää myös ammattitaitoista, järjestelmällistä suunnittelua. Kokemuksesta hyötyä on esimerkiksi oikean ajankohdan valinnassa sekä lupa-asioissa neuvomisessa.

Mitä ruoppaus on?

Ruoppauksella viitataan vesistön pohjan mekaaniseen kaivamiseen. Tavallisesti operaatio tehdään kaivinkoneella rannalta tai ruoppauslautalta käsin. Ruoppaukseen kuuluu oleellisena osana kaivetun maa-aineksen läjitys eli jälkisijoittaminen, joka on sekin suunniteltava ennen töihin alkamista. Näillä kaivuutöillä on oma vaikutuksensa alueen eliökantaan ja ulkonäköön, ja siksi se on Suomessa tarkoin säädeltyä.

Mihin käyttötarkoituksiin ruoppaus sopii?

Vesistön pohjan kohoaminen on sedimentoitumisesta seuraava, luonnollinen prosessi. Tämän myötä veneilyyn liian matalaksi muuttuneet rannat kunnostetaan usein ruoppaamalla. Pohjaa kaivamalla syvyyttä voidaan lisätä tehokkaasti.

Suomalaisjärville tyypilliset, liejuiset mökkirannat voidaan nekin muovata ammattitaitoisella ruoppauksella oiviksi uimapaikoiksi. Prosessilla voidaan vähentää pohjan ravinteita ja uintia haittaavaa kasvustoa, tuoden samalla lisäarvoa ja käyttömukavuutta omaan mökkirantaan.

Rannan ruoppaus Lohja

Yleisesti ottaen ruoppaukseen kannattaa ryhtyä syksyn tai varhaiskevään aikoihin, sillä tällöin töitä voidaan tehdä aktiivisen virkistyskäytön (mökkeily- ja uintisesongit) ulkopuolella ja silti sopivasti valmiiksi ensi kesän käyttöä varten.

Eteläisestä sijainnistaan huolimatta Lohjallekin talvi saapuu nopeasti. Vesistön pohjan kaivuutöitä voidaan tehdä myös talvisin, mutta tällöin esteeksi muodostuvat raskaan koneiston kannattelulle liian heikot jäät.

Kuluneiden vuosien talvet ovat olleet poikkeuksellisen leutoja ja loskaisia, ja siksi työt kannattaisikin suosiolla jättää nyt ensi vuoden puolelle. Suunnitelmat ja lupa-asiat tulisi kuitenkin hoitaa mieluummin etuajassa kuin liian tiukalla aikataululla, ja siksi eri toimijoiden vertailun voi aloittaa jo nyt. Osaavia ammattilaisia löytyy kyllä, kun haussa on rannan ruoppaus Lohja.

Ruoppauksen ajoitus

Vuodessa ruoppauksia tehdään tyypillisesti eniten syys-huhtikuu välillä. Sesonkiaikojen ohella ajoitukseen vaikuttavat luonnonsuojelun seikat; huhtikuu kun alkaa olla lintujen pesinnän ja kalojen kutemisen aikaa. Maaliskuussa kaivuuta pystyy silti harjoittamaan melko vapaasti.

Ei ole lakia, joka suoranaisesti kieltäisi ruoppauksen huhti-toukokuussa, mutta nämä erityistapaukset on selvitettävä aina erikseen.

Suunnittelu ja luvat

Ennen kaivuutöiden aloittamista prosessi on suunniteltava järjestelmällisesti alusta loppuun. Aloituksen pohdinnassa huomioon on otettava luonto myös ajankohdan ollessa sopiva, sillä ruoppaus vaikuttaa aina jollakin tapaa ympäristöön. Matalat rannat ovat monimuotoisia elinympäristöjä, joiden lajisto voi kärsiä ruoppauksesta merkittävästi.

Seuraavaksi huomioon tulisi ottaa ympäröivän alueen ihmisasukit. Sopiiko ruoppaus myös mahdollisille mökkinaapureille? Pystyykö kaivuutöitä järjestämään aikana, jolloin nämä ovat toisaalla? Kaivuukoneista aiheutuu aina jonkinlaista meluhaittaa, jonka lisäksi myös veden samentuminen alkavat herkästi kismittää, mikäli näihin ei ole pystytty varautumaan etukäteen.

Suunnittelun tärkeänä osana on arvio siitä, kuinka suuri ruopattava alue tulee tilavuudeltaan olemaan. Yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastosta, kun taas myös tämän alittavasta koneellisesta kaivuusta on ilmoitettava ELY-keskukseen sekä vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

Tavallisesti lupapäätöksen saanti vie 4-9 kuukautta, joten suunnittelu kannattaa aloittaa mieluummin etuajassa kuin liian myöhään. Ruoppausilmoituksella puolestaan vältät monet suuret ja aikaa vievät ongelmat sekä erinäiset eripurat, jotka ilmoittamatta muutoin nostaisivat päätään.

Kaivuusta jääneille massoille on myös löydyttävä sopiva läjityspaikka, jonka senkin tulisi olla tiedossa ennen töiden aloittamista. Maa-ainesta ei saa läjittää toisen alueelle ilman omistajan suostumusta, eikä vesialueelle ilman aluehallintoviraston lupaa. Ammattilaisesta ruoppauksessa on hyötyä siksikin, että läjitys on tehtävä tavalla, jonka seurauksena massat eivät pääse takaisin vesistöön esimerkiksi tulvan, aallokon tai sateen mukana.

5 tapaa ansaita lisätuloja matkustelun yhteydessä